Dr. Revita Balbhim Kawale
Education: M.A. B.Ed. M.Phil. Ph.D. SET
Email: revita.kawale@gmail.com

Research Paper: 40

Published Books: 03

Editor books: 02

Participated in National and International conferences / workshops / seminars.

Contact No: 8007926291

 

********************************************************************************************

 

 

 

Dr. SK. Raziya Shahenaaz

Education: M.A. Ph.D
Email: drskraziya@gmail.com
Contact No: 8888662341
Ph.D Research Guide – SRTM Nanded

P.hD Student 1 Awarded

P.hD Student 2 work in Process.

 

Research paper:

 1. International – 10
 2. National –  40
 3. Published Books : Dr. Shivmangal suman ke kavya me samajik chetna
 4. Editorial : Visva Hindi Sahitya Seva Prayag Raj Patrika
 5. Nagri Lipi Parishad- New Delhi – Member
 6. Rastriya shikshan Sanchetna Ujain – Maharashtra- Secretary
 7. Antar Bharti Rastriya Sansthan – member

Award:

 1. Rastriya shikshan Sanchetna Ujain- Rastriya Matrashakti Sanman- 2021
 2. Dyandaeni Gaurav Sanman -2021
 3. Antar Bharti Rastriya Sansthan Vakyanmala Sanman -2020
 4. Best Teacher Award – 2018