महाविद्यालयात दिनांक 02.10.2023 रोजी आय. सी. टी. हाॅल मधे ‘राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती आणि लाल बहादूर शास्त्री जयंती’ साजरी करण्यात आली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *